תקנון הקורסים

תנאים כלליים:

 

 1. תנאים כלליים אלה מהווים את הסכמת המשתתף להשתתף בקורס (להלן: “הקורס” או “הקורסים“) של ב.ס.מ. – בן סמוחה מדיה בע”מ (“החברה“), ומהווה הסכם מחייב בין המשתתף לבין החברה.
 2. המשתתף מצהיר כי קרא תנאים כלליים אלה והוא מסכים לכל הוראותיהם, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה, המופיעים ב- cryptojungle.co.il (“האתר“) וכן, כי קרא והבין את האמור בנספח א’, המצ”ב בדבר תקנון הקהילה (להלן: “הקהילה” ו- “תקנון הקהילה“), כפי שאלה מעודכנים מעת לעת וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה, לרבות נציגיה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה ו/או כל מי מטעמה מעבר לזכויות המנויות בתנאים כלליים אלה.
 3. המשתתף מצהיר כי הינו בגיר וכי הוא רשאי להתקשר עם החברה בהתאם להוראות תנאים כלליים אלה.
 4. הזכות לביטול השתתפות המשתתף בקרוס תהא בהתאם להוראות כדלקמן:
  • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (“החוק“), המשתתף רשאי לבטל את השתתפותו בקורס תוך 14 ימים מיום קבלת אישור הרישום או קודם לתחילת הקורס (כהגדרתו להלן), המוקדם מבין השניים, באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] הכוללת את פרטי ההזמנה, ובתנאי כי המשתתף נרשם לקורס באמצעות רכישה באתר ו/או באמצעות נציג מכירות. במקרה כאמור, שיעור דמי הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

תחילת הקורס” משמע המוקדם מבין המועד שנקבע לתחילת הקורס, בין אם זה נעשה באופן פרונטלי ובין אם באמצעים דיגיטליים (כגון ZOOM), או המועד בו המשתתף החל בצפיה לראשונה בכל תוכן דיגיטלי אשר הועמד לרשות המשתתף כחלק מהקורס, ובכלל זה, כניסה ושימוש באתר הקהילה, כהגדרת מונח זה בנספח א’.

 • ככול והודעת ביטול השתתפות התקבלה לאחר 14 יום מיום ביצוע העסקה או לאחר תחילת הקורס – המשתתף לא יהא זכאי להחזר תשלום כלשהו.
 1. ככול ותהא זכאי להשבת תשלום כאמור בסעיף 4 לעיל, כספך יושב תוך 14 ימים מיום פנייתך. החזר כספי יתקבל לאמצעי התשלום המקורי, והודעת זיכוי תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת.
 2. במסגרת הקורסים, המשתתף ומי מטעמו יהיו חשופים למידע שהינו של צד ג’. מובהר כי, כל המידע שהינו של צד ג’ כאמור אינו באחריות החברה, והשימוש במידע הנ”ל הינו בכפוף לכל דין ובכלל זה, להוראות תנאי השימוש במידע האמור כפי שיפורסם על ידי אותו צד ג’, והחברה, לרבות נציגיה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה ויועציה, אינם אחראים בשום צורה שהיא למידע האמור, לטיבו ו/או לכל שימוש שיעשה המשתתף ו/או מי מטעמו במידע האמור.
 3. מובהר כי, הצעת המחיר וכל התכנים, המצגות, חומרים (ובכלל זה, אך לא רק, חומרים מצולמים ו/או הקלטות), הדפסים, תירגולים וכל מידע שהוא שהינו חלק מהקורס, בין אם אלה נמסרים בכתב ובין אם בעל-פה ובין כאלה המועברים בכל דרך אחרת ו/או מדיה שהיא (להלן, כל האמור יחד: “החומרים“), הינם לשימוש המשתתף בקורס הרלבנטי, ולו בלבד. המשתתף ו/או אלה המשתתפים בקורס מטעמו אינם רשאים, והם מתחייבים, שלא לשכפל, להעתיק, למסור, לפרסם, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ו/או לרשות כל צד ג’ שהוא, להשכיר ו/או ליצור יצירה נגזרת מהחומרים ו/או מכל חלק שלהם.
 4. החברה ו/או מי מטעמה הינה המחזיקה והבעלים המלא, היחיד והבלעדי של החומרים, ושל כל חלק מהם. החומרים, וכל חלק מהם, הינם “יצירה ספרותית”, כהגדרת מונח זה בחוק זכויות יוצרים, תשס”ח-2007 (להלן: “חוק זכויות יוצרים“) של החברה. כל שימוש בחומרים, או בחלקם, על ידי המשתתף ואלה אשר משתתפים בקורס מטעמו, למעט באופן כאמור בתנאים כללים אלה, הינו הפרה של הקניין הרוחני של החברה, ובכלל זה יהווה הפרה של חוק זכויות יוצרים, ולחברה יעמדו כל הסעדים העומדים לרשותה בגין הפרה כאמור, בין מכוח תנאים כללים אלה, בין מכוח הדין,ובכלל זה, אך לא רק, מכוח חוק זכויות יוצרים.
 5. מובהר כי, החברה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ“), ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ כלשהם, בין לעניין השקעה בניירות ערך, נכסים פיננסים, מטבעות זרים ו/או בעניין השקעה במטבעות קריפטו, ובין בכל דרך אחרת שהיא. החברה מספקת שירותי לימוד בלבד בתחום הקורס, שהינו מידע מקצועי מסייע ואין לראות בו כמידע עובדתי או מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות ערך, נכסים פיננסים, מטבעות זרים ו/או מטבעות קריפטו המוזכרים בו. לכן, אין לקבל על סמך מידע זה החלטות השקעה כלשהן. החומרים המועברים במסגרת הקורס כוללים נתונים כלליים כגון אירועים בתחום הקורס וניתוחם, ואינם מהווים, בין במישרין ובין בעקיפין, ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות בתחום הרלבנטי, המתחשב בנתונים ובצרכים היחודיים של כל משקיע ומשקיע. כל אחד מהמשתתפים בקורס יבצע, ככול ויבצע, כל פעולה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגיה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה ויועציה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתתף, למשתתפים ו/או לאלה מטעם, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי כללים אלה והקורס, או מכל מעשה או מחדל של החברה לרבות נציגיה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה ויועציה, והכל בין אם נודע לה, לרבות נציגיה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה ויועציה, על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה, לרבות נציגיה, בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה ויועציה בגין כל הנזקים הנובעים מהאמור לעיל, תוגבל למחצית הסכום אותו שילם המשתתף בפועל. היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
 7. (א) תנאים כללים אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בין החברה לבין המשתתף בקשר לנושאים המופיעים בתנאים כללים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, (ב) כל תביעה בין הצדדים, תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לאמור בתנאים כללים אלה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, והצדדים מסכימים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה, ומוותרים על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות. על אף האמור לעיל, CryptoJungle רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך בכל טריטוריה שהיא, (ד) תנאי כללים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאים כללים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים כללים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) המשתתף מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לו, הנובעת מהקורס ו/או שירותים כללים אלה, תעמוד לבמשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאים כללים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים כללים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים כללים אלה, (ט) המשתתף אינו רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו או את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג’ כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה על פי תנאים כללים אלה ללא הגבלה וללא צורך במתן הודעה על כך, (י) המשתתף מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה אלקטרונית של תנאים כללים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים כללים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי, תנאי השימוש ותנאי הפרטיות באתר, חלים על התקשרות המשתתף והינם בנוסף להוראות לתנאים כללים אלה. מובהר כי, החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, ובהתאם, החברה ממליצה למשתתף ו/או למי מטעמו לבקשר באתר מעת לעת, כדי להתעדכן בכל שינוי כאמור.
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים כללים אלה לבין האמור בתקנון הקהילה (המצ”ב כאמור כנספח א’), ככול והעניין הוא הקורס עצמו ותנאיו, יגבר האמור בתנאים כללים אלה, וככול והעניין נוגע לקהילה יגבר האמור בתקנון הקהילה.

עודכן לאחרונה: יולי 27, 2023

 

 

נספח א’

תקנון הקהילה

תקנון קהילה

ב.ס.מ בן סמוחה מדיה בע”מ (להלן: “החברה“) היא הבעלים והמפעילה של הקהילה (להלן: “הקהילה“) שכתובתה האינטרנטית היא:  https://learn.cryptojungle.co.il/courses/junglers(להלן: “אתר הקהילה“) ו/או שניתן לגשת לקהילה בערוצי הטלגרם הבאים: דיונים והשקעות, פה סוחרים, הפינה של בן, מאקרו כלכלה ושוק ההון, האנליסטים (להלן: “טלגרם הקהילה“).

ההצטרפות לקהילה והשימוש בשירותים, המידע ו/או הצפיה בתכנים המוצגים באתר בקהילה וטלגרם הקהילה, וכן שימוש במערך הלמידה הדיגיטאלי, וכן העלאת תכנים ו/או התקשרויות עם חברי קהילה אחרים בין באתר הקהילה ובין בטלגרם הקהילה, הינו בכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, יש לקרוא היטב את תקנון קהילה זה, במלואו. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

מוסכם כי, שימוש באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה, ההצטרפות לקהילה ו/או השירותים, המידע ו/או הצפיה בתכנים המוצגים באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה, וכן העלאת תכנים ו/או התקשרויות עם חברי קהילה אחרים ו/או כל פעולה שהיא בתוך אתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

תנאי הקהילה נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מכוונים לשני המינים כאחד. לשון יחיד משמע גם לשון רבים, וההיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות לצורכי פרשנות האמור בתקנון זה.

הקהילה, כמו גם התכנים ו/או השירותים אותם מציעה הקהילה זמינים ליחידים שהם (א) מעל גיל 18; ו- (ב) בעלי כשירות משפטית לקבל עליהם את תנאי הקהילה ולכרות הסכם מחייב לפי כל דין. לפיכך, הנך מאשר כי, אתה מעל לגיל 18 וכי אתה בעל הסמכות הנדרשת לקבל עליך את התנאים, ולכרות הסכם מחייב תחת כל דין.

 1. הרשמה

על מנת להצטרף לקהילה עלייך לשלם את דמי המנוי כנקוב בסעיף 2 להלן. עם ביצוע תשלום דמי המנוי האמורים בהצלחה, תקבל שם משתמש וסיסמא, עימה תוכל להכנס לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה. לצורכי כך, ועל מנת לקבל את שם המשתמש והסיסמא האמורה, תתבקש למסור פרטים מזהים, כגון שם, כתובת דוא”ל, טלפון ו/או פרטים מזהים נוספים, כדי לאפשר לחברה ליצור עימך קשר על פי צורך.

הינך מאשר כי, ידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך לצורך רישום כאמור וכי מסירת המידע האמור נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם זאת, יובהר, כי ללא מסירת המידע המבוקש, לא ניתן יהיה לצרף אותך לקהילה. ככול ומסרת את הפרטים האמורים, הינך מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של החברה, וכי שימוש במידע האמור על ידי החברה ו/או מי מטעמה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד או פיצוי כלשהו.

הינך מתחייב למסור פרטים מזהים כמפורט לעיל שהינם מדויקים ומלאים, בהתאם לדרישות אתר הקהילה ושאינם של צד שלישי כלשהו.

עם קבלת שם המתמש והסיסמא, הינך מתחייב ומסכים שלא לגלות ו/או למסור את שם המשתמש ו/או הסיסמא לאחר ו/או לצד שלישי כלשהו, ולהשתמש באמצעים סבירים כדי להגן על סודיות שם המשתמש והסיסמא. מובהר בזאת כי, החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, חברי הדירקטוריון, עובדיה ויועציה אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או אובדן, בין במישרין ובין בעקיפין, שיגרם, ככול ויגרם, כתוצאה ממסירת פרטים על ידך שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או פרטים של צד שלישי כלשהו שימסרו באופן בלתי מורשה בעת הרישום לקהילה ו/או כתוצאה מחשיפת שם המשתמש ו/או הסיסמא על ידך, בין בזדון ובין ללא כוונה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אחראית לביצוע בדיקות לגבי אופן ו/או זהות המשתמש העושה שימוש בשם המשתמש ו/או הסיסמא שנמסרה לך, וכי האחריות לכך היא שלך ושלך בלבד. עם זאת, החברה רשאית, אך אינה חייבת, לבצע בדיקות מעת לעת לעניין השימוש בשם המשמש ו/או הסיסמא שניתנה לך, וככול ויתגלה על ידי החברה כי נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או כי ברגע נתון נעשתה יותר מכניסה אחת לקהילה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא, כי אז החברה תהיה רשאית לחסום את כניסתך לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה באופן מיידי ולא מתן התראה על כך, ומבלי שהחברה תהיה מחוייבת בהשבת דמי מנוי חודשים או את החלק היחסי של הדמי המנוי השנתי, כמפורט בסעיף 2 להלן. 

ככול ושם המשתמש ו/או הסיסמא שלך אבדה או נחשפה לצדדים שלישים, האחריות היא שלך להודיע לחברה על כך בדוא”ל: [email protected].

 1. תשלום

הצטרפותך לקהילה וזכותך לעשות שימוש באתר הקהילה ובטלגרם הקהילה בהתאם להוראות תקנון קהילה זה, והמשך חברותך בקהילה, בתום תקופה המוגדרת כחלק ממסלול הלמידה, כאמור מותנה בתשלום. מסלול התשלומים האחד הינו דמי מנוי חודשיים, כנקוב באתר החברה (להלן: “דמי המנוי החודשיים“), או דמי מנוי שנתיים, כנקוב באתר החברה (להלן: “דמי המנויי השנתיים“).

הינך רשאי לבטל את המנוי שלך בכל עת. על מנת לבטל את המנוי עלייך לפנות לחברה בכתובת דוא”ל: [email protected]. אנו עושים את מירב המאמצים כדי להיענות לבקשת הביטול בהקדם האפשרי. עם זאת, הודעתך על ביטול המנוי תענה תוך לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר שליחת הודעתך על ביטול המנוי.

ככול ובחרת במנוי חודשי, כי אז המנוי החודשי שלך יופסק בתום החודש שלאחר הודעתך על הפסקת המנוי. ככול ובחרת במנוי שנתי אשר אותו שילמת במלואו, כי אז החברה תחשב את מספר החודשים בפועל בו היית מנוי בקהילה (תוך שהחברה תעגל מעלה את החודשים עד ליום שהינו החודש המלא האחרון), ותכפיל את מספר החודשים הנ”ל בסכום השווה לסך עלות המנוי החודשי המעודכן באותו עת. את הסכום הנ”ל החברה תפחית מסך המנוי השנתי אשר אותו שילמת בפועל, ואת היתרה תשיב לך תוך 30 יום מתום תקופת המנוי שלך בפועל.

הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL והחברה אינה שומרת את פרטי האשראי לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות הקהילה, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך.

בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות בקהילה, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

 1. תכנים ו/או שירותים ו/או הטבות

במסגרת המנוי שלך בקהילה תקבל גישה לכל התכנים ו/או השירותים אשר בחלקם הינם ייחודים לקהילה (להלן: “התכנים ו/או השירותים“). במסגרת זו, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה חשוף להרצאות מוקלטות ו/או הרצאות LIVE אשר יועלו מעת לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה, תהיה חשוף להרצאות אורח, בין מוקלטות ובין ב- LIVE, כפי שיהיו מעת לעת, פוסטים וכתבות אשר יועלו לקהילה בין על ידי החברה, בין על ידי אורחים אותם החברה תזמין מעת לעת לתרום מידיעתם וניסיונם ובין אם אלה הועלו על ידי חברי הקהילה האחרים. כמו כן, החברה תפעל מעת לעת להציע לחברי הקהילה הטבות (להלן: “ההטבות“), מבלי שהדבר יהווה התחייבות כלשהי של החברה למתן הטבות כאמור.  

 1. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש בקהילה, ובכלל זה באתר הקהילה ובטלגרם הקהילה. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן תגרום להפסקת החברות שלך בקהילה, ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי אלה: (א) להשתמש באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מאתר הקהילה ו/או מטלגרם הקהילה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות חברי הקהילה לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות חברי הקהילה ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או כוזבות, או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך , בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה, התכנים ו/או השירותים ו/או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית אתר הקהילה ו/או תשתיות טלגרם הקהילה; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות דה-קומפילציה, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), ולרבות כל סוגי מידע שנצברו במאגרי הנתונים של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה; (יא) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה ו/או לתכנים ו/או לשירותים, כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; ו/או (יב) להפר אי אלו מהתנאים. כמו כן, חל איסור מוחלט על יצירת קישוריות (לינקים) לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של החברה לכך מראש ובכתב.

 1. התנהלות בין חברי הקהילה

אתר הקהילה כמו גם טלגרם הקהילה שואף לתקשורת מכבדת בין חברי הקהילה. בהתאם, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 להלן, ובנוסף לו, הינך מצהיר, מאשר ומסכים כי, בכל התקשרות מכל סוג שהוא עם אתר הקהילה וטלגרם הקהילה ו/או עם משתמשים אחרים בקהילה כי, הינך מתחייב להמנע מאמירות ומהעלאת תוכן או תכנים:

 • שאינם בהתאם להוראות תקנון קהילה זה והדין, תוך המנעות מפגיעה במשתמשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם משתמשים באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה.
 • שיש בהם כדי לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות.
 • המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין.
 • שיש בהם כדי להעליב ו/או לשון הרע.
 • שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לחברה.
 • שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים או העלולים להוות הפרה של דין כלשהו או שהוא מעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • המציק או מהטריד משתמשים אחרים של אתר הקהילה, לרבות לא לערוך “משפטי שדה” למשתמשים אחרים של אתר הקהילה או כל צד שלישי אחר שהוא, אף אם אינו חבר בקהילה.
 • בעל אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות.
 • בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם.
 • בעלי אופי מאיים.
 • פורנוגרפיים ו/או תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה.
 • העלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב.
 • המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת.
 • שהינו פרסום פרטים אישיים של משתמשי אחרים באתר הקהילה או כל צד שלישי שהוא, אף אם אינו חבר בקהילה.
 • המתחזה לאדם אחר.
 • המועדד או העלול לעודד המרדה או הסתה.
 • המציף את אתר הקהילה ו/או את טלגרם הקהילה בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה או בשימוש במי מהם.
 • המחדיר חומר או קבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב , כגון אך לא רק, תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals),יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ”ה – .1995.
 • הכולל סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • שהינו שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
 • על מנת לארגן פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
 • שהינו קישור לאתר אינטרנט אחר.

בכל מקרה לפיו לדעתך חבר בקהילה מפר הוראות אלה, הינך רשאי לדווח את האמור בכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected], תוך מתן פרטים מירביים ככול הניתן כדי לאפשר לחברה לאמת את האמור.

אף שהחברה אינה מתחייבת לכך, החברה מנטרת את התקשורת בין חברי הקהילה. ככול והחברה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, תמצא כי ו/או ידווח לחברה כי, מי מחברי הקהילה מפר הוראות אלה, כי אז, החברה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי את חברות המשתמש בקהילה, ובכלל זה את הגישה לאתר הקהילה ולטלגרם הקהילה, ותבטל את גישת המשתמש לקהילה תוך מחיקת שם המשתמש וסימסת המשתמש, ולחבר הקהילה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין החזר תשלומים שחויבו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון קהילה זה.

 1. העלאת תכנים על ידי משתמשים

אתר הקהילה, כמו טלגרם הקהילה מאפשר העלאת תכנים על ידי המשתמשים, בין אם בצורה של ביקורות, משוב, דעות ופוסטים, וכיו”ב, וללא קשר למדיה שנעשה בה שימוש לצורכי העלאת התוכן כאמור, כגון טקסט, תמונות, אייקונים, קישורים וכיו”ב (ביחד, “תוכן משתמש”). בהעלאת תוכן משתמש לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה, אתה מאשר בזאת כי אתה הבעלים החוקי של כל הזכויות בתוכן המשתמש ובעל מלוא הזכות והסמכות הנדרשת (לרבות הזכויות בקניין הרוחני) המאפשר ומתיר לך להעלות את תוכן המשתמש לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה ובכלל זה, לפרסם ולעשות שימוש בתוכן המשתמש כאמור. יתרה מכך, על ידי פרסום תוכן המשתמש כאמור באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה בכך אתה מצהיר ומאשר כי אתה מעניק לחברה ו/או למי מטעמה זכות בלתי חוזרת, בלתי הדירה, ללא תשלום או תמורה כלשהי, אשר מתירה מתן רישיון משנה על ידי החברה לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, כלל עולמי, תמידי, ואשר ניתן להעברה ו/או המחאה, לעשות כל אחת מהפעולות הבאות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלה החברה: לגשת, להוריד, להעתיק, לשנות, לערוך, לתרגם, לבצע, לנטר, להפיץ, לשווק, לפרסם, ליתן רישיון, הרשאה ו/או למכור לצד שלישי את תוכן המשתמש, בין כולו ובין חלקו. בהעלאת תוכן המשתמש אתה מצהיר ומאשר כי, אין ולא תהיה לך זכות להתנגד או לטעון תביעות כלשהן כנגד כל פעולה שאנו נוקטים כאמור לעיל ובכלל זה לא תהיה לך הזכות לטעון פגיעה בזכויות המוסריות שלך בתוכן המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה האחראי הבלעדי לתוכן המשתמש שהעלאת לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה ולהשלכות של פרסום והעלאת תוכן המשתמש כאמור.

הנך מסכים לבדיקת תוכן המשתמש על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, וידוע לך כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחוייבת לאפשר העלאת תוכן המשתמש לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה.

הנך מאשר/ת כי נתת את הסכמתך לשינויים ולעריכת תוכן המשתמש, לעדכונו, להרחבתו או לצמצומו, ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה ולכל שימוש שהוא.

 1. זכויות קניין רוחני

אתר הקהילה, טלגרם הקהילה, והתכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות המוצעים בהם, וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: “הקניין הרוחני”) הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תקנון זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

מובהר בזאת, כי ככל שתספק לחברה מידע, משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי בקשר עם אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או שירותים (להלן: “פידבק”), החברה תקבל רישיון בלעדי ותמידי, ללא תמלוגים, כלל עולמי ובלתי חוזר לשלב את הפידבק באתר הקהילה ו/או תכנים ו/או השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה ו/או אזכור. הינך מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי, ככל שלא יהיה ניתן לזהות פרטים אישיים ו/או מידע אישי שלך. כמו כן, הינך מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר לאתר הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים המשלבים את הפידבק, וכי השימוש בפידבק על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשמה לא מפר ואינו פוגע בזכויות המוסריות שלך באמור, והינך מנוע מלהעלות טענות כאלה בפני החברה ו/או מי מטעמה.

הינך מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידך לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה, והכל כפוף לתנאים ולהוראות כל דין.

 1. סימני מסחר ושמות מסחריים

הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות (להלן: “סימני המסחר של החברה”) הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או בהטבות שייכים לבעליהם (להלן: “סימני מסחר של צדדים שלישיים”). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר הקהילה (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך ואתה מתחייב להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת על ידנו מראש ובכתב.  

 1. מדיניות פרטיות

אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות https://www.cryptojungle.co.il/privacy-policy של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותתעדכן בה מעת לעת.

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה ואופן השימוש בו מתוארים במדיניות הפרטיות של האתר המופיעה בלינק הבא: https://www.cryptojungle.co.il/privacy-policy.

הנך מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

 1. החרגת אחריות

החברה ו/או מי מטעמה (לרבות, אך לא רק, אורחים ו/או מרצים מזדמנים אותם החברה תזמין מעת לעת לקהילה) אינה בעלת רישיון מכוח חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ”), ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ כלשהם, בין לעניין השקעה בניירות ערך, נכסים פיננסים, מטבעות זרים ו/או בעניין השקעה במטבעות קריפטו, ובין בכל דרך אחרת שהיא. בהתאם, ומבלי לגרוע מהאמור, התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות באתר החברה ו/או טלגרם הקהילה הינם לצורכי לימוד בלבד בתחום הקהילה, שהינו מידע מקצועי מסייע ואין לראות בו כמידע עובדתי או מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות ערך, נכסים פיננסים, מטבעות זרים ו/או מטבעות קריפטו המוזכרים בו. לכן, אין לקבל על סמך התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות שינתנו ככול וינתנו, החלטות השקעה כלשהן. התכנים ו/או השירותים המועברים בקהילה כוללים נתונים כלליים כגון אירועים כללים וניתוחם, ואינם מהווים, בין במישרין ובין בעקיפין, ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות בתחום הרלבנטי, המתחשב בנתונים ובצרכים היחודיים של כל חבר קהילה ו/או משקיע. כל אחד מחברי הקהילה יבצע, ככול ויבצע, כל פעולה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

המידע באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או בהטבות אינו מהווה יעוץ השקעות, יעוץ כלכלי, פיננסי, משפטי, חשבונאי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד, באופן כללי ושאינו פרטני ואינו מותאם לנסיבותיו של כל אדם. המידע האמור גם עשוי להשתנות מפעם לפעם מבלי שבהכרח יעודכן באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה, ויתכן שיימצא נכון בנסיבות מסויימות אולם פחות מדוייק, או לא נכון, בנסיבות אחרות. לעיתים המידע האמור הנמסר הוא הערכות בלבד שאין הכרח כי תתקבלנה במסגרת הדין, ו/או אין הכרח כי יתממשו באופן מלא או חלקי. בכל שאלה יש להתייעץ באופן פרטני עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או בהטבות לביצוע כל פעולה.

על אף שהחברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי התכנים ו/או השירותים המועלים לקהילה הם נכונים, מבוססים ואמינים, החברה אינה מבטיחה את מידת דיוקם, שלמותם ועדכניותם של התכנים ו/או השירותים וכן את התאמתם לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש בתכנים ו/או השירותים המועלים לקהילה, בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה ובין על ידי מי מחברי הקהילה הינו על אחריותך הבלעדית, והחברה /או מי מטעמה (לרבות, אך לא רק, אורחים ו/או מרצים מזדמנים אותם החברה תזמין מעת לעת לקהילה) או מי מעובדיה, נושאי המשרה בה או בעלי מניותיה לא יישאו באחריות לנזק, הפסד או הוצאה שעלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור בקהילה ואשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בתכנים ו/או השירותים.

החברה /או מי מטעמה (לרבות, אך לא רק, אורחים ו/או מרצים מזדמנים אותם החברה תזמין מעת לעת לקהילה) או מי מעובדיה, נושאי המשרה בה או בעלי מניותיה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם לך ו/או למי מטעמך עקב קיום שיבושים או שגיאות בקהילה, ובכלל זה החברה /או מי מטעמה (לרבות, אך לא רק, אורחים ו/או מרצים מזדמנים אותם החברה תזמין מעת לעת לקהילה) או מי מעובדיה, נושאי המשרה בה או בעלי מניותיה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכנים ו/או השירותים, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, הנגרם או שייגרם עקב הגישה לקהילה והשימוש בקהילה ו/או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לקהילה ו/או לתכנים ו/או השירותים.

לצד התכנים באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ו/או את מתן החסות של החברה עליהם, ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין החברה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי, ככול והחברה תציע הטבות באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה, אתה מצהיר כי ידוע לך כי אותן הטבות הינן הצעות של צד שלישי, ואתה מסכים ומאשר כי בהצגת ההטבות ומימושן על ידך, ככול וימומשו, נעשות בהתבסס על שיקול דעת עצמאי מלא שלך, וכי החברה לא אינה מבטאת כל דעה לגבי איכות ההטבות, כדאיותן ו/או ערובה לאיכותם, אמינותם, דיוקם ו/או חוקיותם. ככול ונגרם לך נזק כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מההטבה, ברור ומוסכם עלייך כי לחברה אין אחריות כלשהי בגין כך, בין בעקיפין ובין במישרין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד מובהר כי, התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות המוצעים במסגרת הקהילה עשויים להשתנות מעת לעת וניתנים “כמו שהם” (AS IS). הינך מסכים ומאשר כי השימוש בקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים וו/או בהטבות הינו באחריותך הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות לעובדיה, מנהליה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, וכל צד שלישי הקשור לחברה, כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע מהשימוש האמור, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך באתר או בשירותים המוצעים באמצעותו.

 1. שיפוי

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בהטבות שלא בהתאם לתנאי הקהילה; (ב) כל הפרה מצדך של תנאי קהילה אלה; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושך באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או בשירותים ו/או ההטבות; ו- (ה) מהתקשרויות ו/או אינטראקציות עם ספקים ו/או גורמים אחרים הנובעים מהשימוש באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה, ואו התכנים ו/או בשירותים ו/או ההטבות. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה וסגירת חשבונך באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך כאמור, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. הינך מאשר כי, ככול והחברה תאשר לך לנהל את ההגנה כאמור לעיל, כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

 1. שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר הקהילה, ו/או טלגרם הקהילה, בתכנים ו/או בשירותים תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר לרבות הפסקת פעילות אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה או כל חלק מהם, ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. הינך מסכים ומאשר כי, החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים.

לחברה אין חובה לספק עדכונים או שדרוגים של אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות תחת תנאים אלו. ככל שרלוונטי, החברה תספק לך עדכונים ותמיכה ישירות, לפי שיקול דעתה. אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות, אנא צור עמנו קשר באמצעות האתר או בכתובת דוא”ל: [email protected].

 1. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי הקהילה הנ”ל מעת לעת ומבקשת מכלל חברי הקהילה לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל”תנאי השימוש” בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו “תנאי שימוש” ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר הקהילה. שינויים מהותיים יכנסו לתוקף תוך שלושה (3) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. הפסקת פעילות אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או סגירת החשבון

תנאים אלה יעמדו בתוקפם עד לסיומם כמפורט בתנאים אלה. הפרת התנאים על ידך עלולה להביא לביטול זכותך להשתמש באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה וכן לסגירת חשבונך.

עם סיום ההתקשרות שלך עימנו, מכל סיבה שהיא: (i) הרישיונות וכל הזכויות האחרות שהוקנו לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי, (ii) תחויב להפסיק לאלתר כל שימוש באתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או בתכנים ו/או בשירותים, וכן (iii) חשבונך יימחק ו/או הגישה אליו תוגבל. מחיקת החשבון עלולה לגרום למחיקת נתונים ומידע, והחברה לא תישא בכל אחריות לנתונים ומידע שנמחקו כאמור.

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישתך לאתר הקהילה ו/או לטלגרם הקהילה ו/או לחשבונך ו/או לתכנים ו/או לשירותים המוצעים באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אל לא רק, כאשר החברה חוששת להפרת התנאים ו/או כל דין על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הינך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה. עם זאת, מובהר כי, ככול ויופסק אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה באופן מוחלט, כי אז החברה תשיב לך את יתרת התמורה המגיע לכך מתוך דמי המנוי החודשיים או דמי המנוי השנתיים, על פי העניין, ובכך החברה תחשב כמי שמילאה את מלוא חובותיה כלפייך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה בגין הפסקת פעילות אתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה באופן מלא. 

הוראות תנאי קהילה אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף.

כללי

(א) תנאי קהילה אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר הקהילה ו/או טלגרם הקהילה ו/או לתכנים ו/או לשירותים ו/או להטבות ו/או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר הקהילה ו/או בטלגרם הקהילה ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או ההטבות תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כיתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי קהילה אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מאתר הקהילה ו/או התכנים ו/או מהשירותים ו/או ההטבות, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג’ כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  

 1. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

 

 

 

 

 

 

 

 

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן