בעת הרישום לקורס הביטקוין והבלוקצ’יין של קריפטו ג’ונגל אני מתחייב לכל הסעיפים הבאים:

 1. הינני מעוניין להבטיח את מקומי בקורס בלוקצ’יין של CryptoJungle שיתקיים בתל אביב, רמת גן או באר שבע.
 2. במידה ועלי להפסיק השתתפותי מסיבה כלשהי במהלך הקורס, יש להגיש מכתב מנומק ובמידה ונאשר זאת, ניתן לקבל זיכוי על החלק היחסי (לדוגמא: אם החלטתי להפסיק לאחר מפגש 3, אחוייב על 3 מפגשים + דמי רישום בסך 500 ש”ח בתוספת מע”מ כחוק).
 3. ידוע לי כי במידה ואבטל את השתתפותי לפני תחילת הקורס אחויב בדמי רישום ותוחזר לי יתרת סכום עלות הקורס באופן הבא:
  1. מעל 20 ימי עסקים לפני תחילת הקורס: 0, אין דמי רישום.
  2. 11-20 ימי עסקים לפני תחילת הקורס: 600 שקלים בתוספת מע”מ כחוק.
  3. עד 10 ימי עסקים לפני תחילת הקורס: 900 שקלים בתוספת מע”מ כחוק.
 4. ידוע לי כי פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי שיקבע על ידי CryptoJungle ולכן תהיה רשאית להזיז את תאריך פתיחת הקורס.
 5. ידוע לי כי CryptoJungle שומרת לעצמה את הזכות להרחיק סטודנט ללא החזר כספי בעקבות התנהגות לא נאותה ועבירה על החוק (לדוגמא: הטרדה מינית).
 6. הינני מתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשתף או להעביר שום מצגת או חומר לימודי שאקבל בכיתה במהלך הקורס לשום גורם, כל החומר הלימודי לעיני בלבד.
 7. הקורס מציע תכני מידע ולימוד בתחום הכלכלי, וכמו כן מציעים שירותים הבאים להיטיב עם יכולתו של המשתמש לבצע השקעות כלכליות המיטיבות עימו (להלן: “התכנים“).  
 8. התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי בסדנה, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
 9. המידע המסופק באמצעות הקורס וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאים כלכליים כלליים לרבות מאמרים בעלי אופי כללי לצורכי ניהול השקעות.
 10. המידע בקורס אינו מהווה יעוץ כלכלי, משפטי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע בסדנה זה לביצוע כל פעולה.
 11. המידע המסופק באמצעות הקורס, גם אם מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות הקורס המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
 12. מנהלי הקורס עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בה. עם זאת, אין הם יכולים להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, מנהלי הקורס ו/או מי מטעמם  לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים בקורס, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 13. ביצוע השקעות ו/או רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או רכישת תעודות סל/התחייבות/פקדון ומכשירים פיננסיים אחרים (לרבות מטבעות דיגיטליים), תיעשה, בהתאם לעניין, על פי הנתונים המובאים מהגורמים הרלוונטיים, לפי תשקיף שבתוקף ובהתאם לדו”חות מיידים ותקופתיים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע (ולפי שיקול דעתו), והתשקיף בצירוף הדו”חות כאמור ורק הם, מהווים את המסמך המחייב הבלעדי. בכל מקרה, ביצוען של פעולות כאמור הינה באחריות המבצע בלבד.  
 14. במסגרת הקורס יתכן והמשתמש יתבקש להעביר מידע הנדרש עבור מתן השירותים, ובכלל זה מידע אישי כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר ת”ז, מצב משפחתי, תאריכי לידה (לרבות של בני משפחה), מקום עבודה, שכר, והעדפות פיננסיות (כגון רמת סיכון) וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך למנהלי הקורס את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן השירותים, והמשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי הקורס בגין שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים עבורו.
 15. ככל שניתן (או הופנה) בקורס מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מאת משרד האוצר, המסלקה הפנסיוניות וגופים המדווחים אליה, מידע המצוי ברשת האינטרנט וכיו”ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהלי הקורס ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע בקורס מאת צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 16. המשתמש מאשר למנהלי הקורס להעביר לו מדי פעם מידע שיווקי ופרסומי אודות שירותיה, באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר.